Schenken en erven

Het is altijd goed om eens in de zoveel tijd je financien onder de loep te nemen. Elk jaar heb je te maken met nieuwe wetten en regelgeving. Een financiele planning kan hierbij zorgen voor meer financiele rust.

En in je persoonlijke en financiele situatie kan ook het nodige veranderen:

 • Een nieuwe baan / eigen bedrijf starten
 • Samenwonen / trouwen, kinderen krijgen
 • Verhuizen
 • Een plotseling overlijden van partner, ouder of familie
 • Ect.

Het is een geruststellende gedachte om over een actueel financieel overzicht te beschikken. En nieuwe situaties eenvoudig kunnen worden doorgerekend. Zo kun je tijdens het spitsuur van het leven financieel bewuste keuzes maken.

In dit onderdeel vertellen wij meer over vermogensoverdracht: Schenken en erven. 

vermogen nu en later

Het vermogen dat je tijdens je leven hebt opbouwd, kun je op twee manieren overdragen:

 1. Periodiek tijdens je leven: Schenken
 2. Ineens, meestal na je overlijden: Erven


Over de vermogensoverdracht bij leven of overlijden is belasting verschuldigd. Schenk- of erfbelasting.

Maak een financiele planning en regel voor zover mogelijk en relevant tijdig je vermogensoverdracht. Dan kun je belasting besparen. Door gefaseerd te schenken en onder de vrijstelling te blijven bijvoorbeeld, verminder je de hoogte van de erfenis en erfbelasting.

Bovendien kan dit als investering dienen voor de toekomst van je kind(eren) door met een hoge eenmalige schenking de aanschaf van de eigen woning of het volgen van een dure studie te ondersteunen.

erven

Als iemand overlijdt gaat zijn of haar bezit (de erfenis) over naar erfgenamen. De erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

Wanneer iemand overlijdt zijn er vaak meerdere erfgenamen. In het wettelijk erfrecht is geregeld wie waarop recht heeft.

Testament
Vaak krijgt een langstlevende partner de volledige nalatenschap en hebben eventuele kinderen alleen een niet-opeisbare vordering. De wettelijke erfrechtregels in het Burgerlijk Wetboek bepalen wie een nalatenschap erft. Heeft u daar zelf andere ideeën over? Dan kunt u deze laten vastleggen in een testament.

Erfenis verwerpen, beneficair aanvaarden of zuiver aanvaarde?
De erfgenaam doet er goed aan om tijdens de periode van drie maanden na het overlijden van de erflater (termijn van beraad) te beslissen of men de nalatenschap zuiver of beneficiair wil aanvaarden. Om tot een goede beslissing te komen, zal men moeten inventariseren wat de goederen en schulden van de nalatenschap zijn.

 1. Erfenis verwerpen
  Wanneer bijvoorbeeld het saldo van de erfenis negatief is. Of om principiele redenen. Door verwerping heeft de erfgenaam geen recht op de nalatenschap. Is niet aansprakelijk voor de schulden. Maar kan ook niet over goederen of zaken uit de nalatenschap beschikken.

 2. Erfenis beneficair aanvaarden
  Onder voorbehoud van een positief saldo aanvaarden, wanneer men niet zeker is over het het saldo van de erfenis. Tot dat zeker is dat de erfenis wordt aanvraard, mag men niet over goederen of zaken uit de nalatenschap beschikken. Beheersmatige handelingen verrichten mag wel. Meestal verzorgt een notaris dit namens de erfgena(a)m(en).

 3. Erfenis zuiver aanvaarden
  Bij het verrichten van een bepaalde handelingen / gedragingen of door een verklaring van zuivere aanvaarding bij de rechtbank af te leggen is de nalatenschap aanvaardt. Er is een factsheet beschikbaar waarin staat welke handelingen wel en niet tot zuivere aanvaarding leiden.


Rechtbank
De website van de Rechtbanken geeft informatie over de procedures die in dit kader via de rechtbank moeten lopen. Iedere rechtbank houdt ook een eigen boedelregister bij. Daarin staan verklaringen van erfgenamen die de erfenis hebben aanvaart of verworpen. En welke notaris erbij betrokken is geweest.

Juridisch advies inwinnen
Juridisch advies inwinnen bij een erfenis kan nuttig zijn. Een notaris en juridisch / fiscaal adviseur is een must.

Verklaring van erfrecht: Erfgenaam?
Voordat je een nalatenschap al dan niet aanvaardt, moet je eerst weten of je wel erfgenaam bent. Dat moet eerst worden vastgesteld. Dat vaststellen gebeurt door een verklaring van erfrecht. Deze verklaring wordt opgesteld door de notaris

Excecuteur (testamentair)
Als iemand de nalatenschap zuiver aanvaardt (of bepaalde rechtshandelingen verricht), betekent dat niet automatisch dat de erfgenaam het recht krijgt om alles met de nalatenschap te doen wat hij wil. Het kan immers zo zijn dat er meerdere erfgenamen zijn met wie de rechten op de nalatenschap gedeeld moeten worden. De executeur regelt de verdeling van de nalatenschap.

Erfbelasting
Na overlijden dienen de nabestaanden binnen 8 maanden aangifte erfbelasting te doen. En daarnaast aangifte Inkomstenbelasting.

In 2021 mag men de volgende bedragen belastingvrij erven:

 Bedrag  Omschrijving
 € 671.910,-  Partner (echtgeno(o)t(e), geregistreerd
 partner, samenwonend partner)
 €   21.282,-  Kind, pleegkind, stiefkind
 €     2.244,-  Achterkleinkind, ander (broer / zus)
 €   63.836,-  Kind met beperking
 €   50.397,-  Ouder


schenken

Als je vermogen overdraagt tijdens je leven dan is er verschillende mogelijkheden.

Schenk je boven de vrijstelling dan is er schenkbelasting verschuldigd. Of dit voordelig(er) is en hoe dat uitpakt is per situatie verschillend. Het is altijd raadzaam dit door te laten rekenen. En verschillende scenario's te vergelijken. Laat je adviseren om een bewuste keuze te maken.

In 2021 mag er de volgende bedragen belastingvrij worden geschonken:

Bedrag Omschrijving
 €     6.604,-  Kinderen*. Jaarlijks vrij te gebruiken.
 €   26.881,-  Kinderen 18-40 jaar**. Eenmalig. Vrij te gebruiken.
 €   55.996,-  Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig voor dure studie die tenminste € 20.000,-
 kost.
 € 105.302,-  Kinderen 18-40 jaar. Eenmalig extra verhoogde vrijstelling voor eigen
 woning.
 €    3.244,-  Alle anderen. Jaarlijks vrij te gebruiken.

*Eigen kind, pleeg- of stiefkind
**Op de dag van gift jonger dan 40 jaar (op verjaardag zelf kan nog, 1 dag later niet meer)

Er is nog de volgende bijzonderheden bij de vrijstellingen: 

Kind > 40 jaar. Partner < 40 jaar?
Eenmalige vrijstelling á € 26.881,- kan ook indien de partner van het kind jonger is dan 40 jaar

Eerdere verhoogde vrijstelling voor eigen woning. Hoe zat dat ook alweer?
Vanaf oktober 2013 en in 2014 was het mogelijk onbelast € 100.000 te schenken ten behoeve van de eigen woning. Sinds 1 januari 2015 is deze extra vrijstelling vervallen. In 2017 is deze vrijstelling weer verhoogd voor iedere ontvanger tussen de 18 en 40 jaar. En het maakt daarbij nu niet uit wie de schenker is.

Let op: In de verhoogde vrijstelling zit de eenmalig (vrije) hoge schenkingsvrijstelling van € 26.881,- begrepen. Dat betekent dat dit niet nogmaals benut kan worden. En dit betekent dat € 26.881,- vrij besteed mag worden.

Voor de eigen woning geldt dit bij aankoop, verbetering, verbouwing, aflossing eigen woning schuld en/of restschuld en afkoop erfpacht.

De schenking mag door de schenker over 3 jaren worden verdeeld. De ontvanger dient dit bedrag in het kalenderjaar of uiterlijk in de 2 daaropvolgende jaren te besteden.

Erkende goede doelen?
Aan erkende goede doelen is de schenking soms aftrekbaar van de Inkomstenbelasting.

Raadpleeg hiervoor de website van de Belastingdienst

Verhoogde vrijstelling studie of voor eigen woning? De een of de ander
De verhoogde vrijstelling voor studie of eigen woning mag niet allebei worden benut. Het is óf voor eigen woning óf voor studie.

Eerdere schenkingen? Let op
En als er al eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan is het effect van de eerdere schenking op de nieuwe vrijstelling afhankelijk van het moment waarop die schenking is gedaan.

Dit betreft de periode  2010 tot 2016, 2010 tot en met oktober 2013, oktober 2013 tot 2015, 2015 en 2016.  Met in iedere periode verschillende overgangsregimes. De Belastingdienst heeft hiervan rekenvoorbeelden beschikbaar gesteld.

Tarieven voor de schenk- en erfbelasting

Voor 2019 gelden de volgende schijven en percentages over de belaste (na vrijstelling) verkrijging:

Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1 (partner/kind(eren) Tariefgroep 1A
(kleinkind(eren)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0,- tot € 128.781,-  10%  18%  30%
€ 128.781,- e.v.  20%  36%  40%

De Belastingdienst biedt verder een handige rekenhulp waarmee de schenk- en erfbelasing berekend kan worden.

meer weten over financiele planning?

Neem contact met ons voor uw financiele planning.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina