Hoe zit de WIA in elkaar?

Inkomensgevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid


Bent u werknemer en wordt u ziek?

Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

Gedurende de eerste 2 jaren ziekte betaalt uw werkgever minimaal 70% van uw loon door op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ).

CAO?

Dit kan in het 1e-jaar ook 100% van uw loon bedragen op grond van uw CAO. En in het 2e jaar 70% van uw loon. Of een andere verdeling in duur en hoogte, maar tenminste 70%.

Langer dan twee jaar ziek?

Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan komt de WIA in beeld.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)


De WIA wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

En bestaat uit twee soorten uitkeringen afhankelijk van mate en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid:

 1. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA)

  80-100% arbeidsongeschikt en kleine kans dat u herstelt in de toekomst

 2. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

  35-100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam, en in de toekomst kunt u nog werken


U ontvangt dus onder voorwaarden een uitkering uit de IVA of uit de WGA-regeling.


Doe de WIA-aanvraag tijdig!

Na 2 jaar ziekte betaalt uw werkgever, of uitkeringsinstantie bij Ziektewetuitkering, het loon niet meer door.

Daarom is het belangrijk dat u ruim voor het einde van het 2e-ziektejaar bijvoorbeeld samen met uw werkgever een WIA-uitkering aanvraagt. U zit dan niet zonder inkomen na 2 jaar.

Doe de WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte.

Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenpremievrijstelling


Inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid

Een pensioenregeling bij uw werkgever kan voorzien in een inkomensaanvulling op de IVA of WGA-uitkering. Soms tot 70% of 80% van uw laatste salaris voordat u ziek werd.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

En afhankelijk van uw pensioenreglement wordt - een deel - van uw pensioenopbouw voortgezet tijdens arbeidsongeschiktheid. 

Eigen inkomensvoorziening?


U kunt ook zelf een inkomensaanvulling hebben afgesloten in geval van arbeidsongeschiktheid. Bij het ontbreken van een voorziening via uw werkgever. Of als extra hypotheeklastenbescherming.

Adviseur Inkomen

Een inkomensadvies kan u veel opleveren.

Voor advies over inkomensvoorzieningen gaat u naar een gecertificeerd Adviseur inkomen.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd Adviseur inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

de wia in de praktijk

Hoe werkt de WIA?


Om u een indruk te geven van de werking van de WIA en de gevolgen daarvan in de praktijk, stellen wij hier enkele onderzoeksvragen. En zullen die op hoofdlijnen beantwoorden.

Onderzoeksvragen:Inkomensgevolgen het grootst bij WGA. En bij inkomen hoger dan € 55.927,-


WGA

De financiele gevolgen doen zich vooral voor bij de WGA-uitkering.


Inkomen meer dan € 55.927,-

En wanneer u meer inkomen geniet dan het maximum dagloon (in 2019: € 55.927,-).

Waarom dit zo is? Leest u hierna verder.

Wie valt onder welke regeling?

Minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen regeling


Wie redelijkerwijs nog 65% van zijn oude inkomen kan verdienen, valt niet onder de wettelijke regeling en krijgt daarom geen uitkering van de overheid.

Aanpassingen in werk of her- of omscholen?

Werkgever en werknemer kijken samen wat de werknemer nog kan? En welk salaris daar bij past.
Misschien is dit mogelijk door aanpassingen in werk of her- of omscholing?

Ook kan de werkgever hiervoor een collectieve verzekering hebben afgesloten waardoor daar extra budget voor is. 

35 – 80% arbeidsongeschikt 


Voor de werknemer die deels nog kan werken of in de toekomst weer kan werken geldt de WGA-uitkering.

Loongerelateerde WGA-uitkering:

Er is eerst recht op een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. In de UWV-portal op de website van het UWV kunt u uw arbeidsverleden nagaan.

WGA-Loonaanvullingsuitkering

Na de WGA-loongerelateerde uitkeringsperiode volgt de WGA-Loonaanvullingsuitkering als u tenminste 50% van uw restverdiencapaciteit benut. Dat is 50% van het deel dat u niet arbeidsongeschikt bent.

Stel: U bent 50% arbeidsongeschikt. Dan bent u ook 50% arbeidsgeschikt. En dat is uw restverdiencapaciteit. En daarvan 50% benutten (is 25%).

WGA-Vervolguitkering

Lukt het u niet tenminste 50% van uw restverdiencapaciteit te benutten? Dan ontvangt u de veel lagere WGA-vervolguitkering.

Zie hiervoor ook het rekenvoorbeeld verderop bij: WIA stimuleert werkhervatting.

Meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA


Is de verwachting dat u in de toekomst niet meer kunt werken dan ontvangt een IVA-uitkering.

tot uw AOW-datum ter hoogte van 75% van zijn oude loon, gemaximeerd tot 75% van het maximum dagloon (2019: € 55.927,-).

Inkomensaanvullingen

Waar relevant ontvangt u een aanvullende uitkering bovenop de WGA of IVA-uitkering vanuit een WGA-hiaat, WIA-excedent of hypotheeklastenverzekering. Via uw werkgever (verzekeraar of pensioenfonds) of een eigen inkomensaanvullingsverzekering.

Uitkering altijd gebaseerd op maximum dagloon?

Maximum dagloon maal 70% of 75%


WGA en IVA


Een WGA- of IVA-uitkering is gemaximeerd tot het maximum dagloon.

Een WGA-loongerelateerde en WGA-loonaanvullingsuitkering tot 70% van het maximum daloon. En een IVA-uitkering tot 75% van het maximum dagloon.

Het maximum dagloon wordt jaarlijks vastgesteld en bedraag € 55.927,- (2019).


WGA-Vervolguitkering?

Een WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon (€ 20.941,-) maal het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

Dé inkomensrisico's bij de WIA


Met een zogeheten WGA-hiaatverzekering (WGA-vervolguitkering) en WIA-excedentverzekering (tot 80% inkomen én boven maximum dagloon) kunt u dit verschil zoveel mogelijk opvangen. 

WIA stimuleert arbeidshervatting

Inkomen neemt sterk toe

Wie méér werkt, ziet dat altijd terug in het inkomen. Wie niet voldoende werkt, ziet het inkomen sterk dalen. Dat kan tot wel enkele tienduizenden euro’s schelen!

Met onderstaande rekenvoorbeelden geven wij een indruk hoe dit in de praktijk werkt. 

Rekenvoorbeeld WGA-Loongerelateerde periode

Rekenuitgangspunten:

 • Uw salaris vóór ziekte bedroeg € 30.000,-
 • Medisch en arbeidskundig onderzoek van het UWV wijst uit: Verdiencapaciteit is 40%
 • Uw werkgever heeft passend werk voor u. U benut de (rest)verdiencapaciteit volledig


Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid

U verdient dus: 40% van € 30.000,- = € 12.000,-

Gedurende een periode afhankelijk van het arbeidsverleden (tot een maximum van 24 maanden, mits private aanvulling werkgever via Stichting PAWW) ontvangt u de zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering.

WGA-Loongerelateerde uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon:

 • Aanvulling 70% van (€ 30.000,- -/- € 12.000,- = € 18.000,-) ofwel € 12.600,-.
 • Totale inkomen is daarmee werken € 12.000,- WGA-uitkering € 12.600,- is € 24.600,-.
 • Zonder werken was dit € 21.000,- geweest


Na WGA-Loongerelateerde periode mét benutten van verdiencapaciteit?


Als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut, blijft de uitkering gelijk ook als de WGA-loongerelateerde uitkering omgezet wordt in de WGA loonaanvulling. Het inkomen blijft dus € 24.600,-.


Na WGA-Loongerelateerde periode zónder benutten van verdiencapaciteit?


Stel dat u er niet in slaagt (tenminste 50%) de verdiencapaciteit te benutten? U valt dan terug op de WGA-vervolguitkering.

Dit komt neer op: 70% van € 20.941,- waarvan 60% uitkering = € 8.795,- bruto per jaar.

Een verschil met uw oude inkomen van ruim € 30.000,-. U ontvangt dus nog maar 29% van uw oude salaris.Welke inkomensaanvullingsverzekeringen zijn er?

WGA-hiaatverzekering


Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering indien het de werknemer niet lukt om de restverdiencapaciteit te benutten.

WIA-Excedentverzekering


Voor aanvulling van het inkomen boven het maximum dagloon (2018: 55.927,-) tot 70 of 80% van oude loon.

Woonlasten


Uitkering ter hoogte van - een bepaald deel - van uw woon- of hypotheeklasten.

 

Adviseur Inkomen

Een inkomensadvies kan u veel opleveren.

Voor advies over inkomensvoorzieningen gaat u naar een gecertificeerd Adviseur inkomen.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd Adviseur inkomen, vermogen en pensioen.


Integrale financiële planning voor uw inkomen nu en later

Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina