Wet BeZaVa

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 eigen risico drager worden voor de Ziektewet-Flex. En vanaf 1 januari 2017 ook voor de WGA-Flex (WIA).

Dit is van toepassing op werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Bijvoorbeeld de uitzendkracht, oproepkracht en tijdelijke contracters die ziek uit dienst gaan (ook wel Vangnetters genoemd). En vloeit voort uit de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa).

Voor werknemers met een vast contract kon u al eigen risicodrager worden sinds 2004 voor de Ziektewet. En sinds 2007 voor de WGA.

Bent u geen eigen risico drager? Dan is het ziekteverzuim voor vangnetters en eventuele daarop volgende arbeidsongeschiktheidsrisico bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) verzekerd.

De keuze om wel of geen eigen risicodrager te worden is maatwerk. En rechtvaardigt een totale risico-analyse van de onderneming. De premiehoogte is hier niet de enige raadgever. Als eigen risicodrager wordt de onderneming tevens een uitvoeringsinstituut. Met alle rechten en plichten (o.m. verzuimbegeliding, re-integratie ect.) die uit de materiewetgeving (o.a. WW, ZW en WIA) voortkomt. Uw organisatie dient daarop ingericht te zijn. 

premies Ziektewet en WGA-Flex

Er is drie soorten premies:

 1. Premie WGA-Vast:  Premie afhankelijk van de instroom van vaste werknemers en of sectoraal (afhankelijk van indeling kleine, middelgrote of grote werkgever gebaseerd op loonsom, zie hieronder) in de WGA. Deze premie wordt of aan de verzekeraar betaald (ERD) en/of aan het UWV;

 2. Premie WGA-Flex:  Premie afhankelijk van de instroom in de WGA vanuit de ZW. Dus van de tijdelijke (flex)contracters of sectoraal. Er wordt gekeken naar werknemers die vanaf 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan en na 104 weken ziekte uiteindelijk in de WGA-Flex zijn ingestroomd;

 3. Premie ZW:  Premie die de werkgever voor 1 januari 2014 betaalde via de sector. De premie wordt individueel en/of sectoraal bepaald aan de hand van de instroom in de ZW door ex-werknemers die vanaf 1 januari 2012 ziek uit dienst zijn gegaan. Deze premie wordt apart bij de werkgever in rekening gebracht.

 
Iedere werkgever is ingedeeld in een sector (zie beschikking Belastingdienst).

Voor kleine werkgevers geldt alleen de sectorpremie. Oftewel: De premie is gebaseerd op de ziektewetontwikkeling in die sector.

Voor middelgrote werkgevers geldt een combinatie van een sectorpremie en een individuele premie, dus ook de eigen instroomcijfers zijn relevant. En tellen in weging minder of meer mee naarmate de werkgever dichter bij de loonsomgrens kleine of grote werkgever komt.

Een grote werkgever betaalt een individuele premie, dus louter de eigen instroom.

De grenzen in loonsom die gelden voor de indeling in kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn als volgt:

 • Kleine werkgever 2018: € 328.000,-
 • Middelgrote werkgever 2018: € 328.000,- tot € 3.280.000,-
 • Grote werkgever 2018: > € 3.280.000,-


Voor de premievaststelling (percentage over de loonsom) kijkt het UWV naar de loonsom van 2 jaar terug.

Keuze voor 1 april 2019 of 2 oktober 2019

Er is twee momenten waarop u als werkgever kunt besluiten eigen risico drager te worden. Of juist het eigen risico dragerschap te beeindigen.

Dat is op 1 januari en 1 juli ieder jaar. Mits u 13 weken vantevoren bij de Belastingdienst een aanvraag of beeindiging eigen risico drager schap hebt ingediend. Dat is 1 april of 2 oktober.

Vraagt u een eigen risico dragerschap aan, dan dient u een garantieverklaring te kunnen overleggen dat uw onderneming financieel in staat is het financiele uitkeringsrisico te kunnen dragen (veelal afkomstig van een verzekeraar waar u dit risico hebt herverzekerd).

Keert uw onderneming terug naar het UWV en beeindigt uw onderneming daarmee het eigen risico dragerschap? Dan geldt deze keuze  voor een periode van 3 jaar voordat u opnieuw eigen risico drager kunt worden.

 

collectief inkomensadvies

Bent u geinformeerd?

 

Er is verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Ect.


Inzicht en overzicht


Met een integrale benadering profiteert uw onderneming meteen van de voordelen van verzuimregie.

Adviseur Inkomen

Een collectief inkomensadvies kan uw organisatie, uw mensen en de factor arbeid veel opleveren.

Voor advies over uw verzuimoplossingen gaat u naar een gecertificeerd adviseur Inkomen.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Werkwijze in het kort

Aansluitend op uw adviesvraag stellen wij een opdrachtbeschrijving en plan van aanpak op.

Wij maken een lijst van werkzaamheden en  verwachte tijdsbesteding met daarbij de kosten voor het project.

Zodoende hebt u vooraf inzicht in onze aanpak en de prijs van onze dienstverlening.

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.