De WIA

Lukt het uw zieke medewerker niet of niet volledig te re-integreren voor het einde van de 104 weken ziekteverzuimperiode?

Dan dient u samen met uw werknemer een WIA-aanvraag in bij het UWV. Dit doet u uiterlijk in week 93 van het ziekteverzuim. 

wat is wia?

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De uitvoerder is het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). 

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkeringsvormen. De WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

 • WGA-Uitkering
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Uw werknemer krijgt mogelijk WGA als hij/zij 2 jaar of langer ziek is en (in de toekomst) kan werken. En niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

 • IVA-Uitkering
  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uw werknemer krijgt mogelijk IVA als hij/zij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat hij/zij herstelt (doorgaans niet binnen 5 jaar). 

Na 2 jaar (104 weken) ziekte betaalt u als werkgever het loon niet meer door. Of de Ziektewet-uitkering van de werknemer stopt. Daarom is het belangrijk dat u/uw medewerker ruim voor die tijd (bijvoorbeeld samen met u als werkgever) een WIA-uitkering aanvraagt. Uw werknemer zit dan niet zonder inkomen.

Doe de WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e week dat uw werknemer ziek is; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte. Na 88 weken ziekte krijgt u/uw werknemer een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer u/de werknemer de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. 

Als werkgever kunt u - naast de arbeidsgerelateerde - de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid beperken.

Deze pagina gaat over de inkomensrisico's van de werknemer. En wat u daar als werkgever aan kunt doen. Het is ook goed mogelijk dat u op grond van uw CAO-verplichtingen hebt op het gebied van inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Als gecertificeerd adviseur Inkomen vertalen wij de theorie naar praktijk. En leveren maatwerk uw onderneming.

de wia nader beschouwd

Hoe werkt de WIA? En wat betekent dat voor de praktijk?

Hieronder stellen wij enkele onderzoeksvragen. En zullen die op hoofdlijnen beantwoorden.:

 
De financiele gevolgen doen zich vooral voor bij de WGA-uitkering. En verder als uw werknemer meer inkomen verdient dan het maximum dagloon (in 2018: € 54.617,-).

Waarom dit zo is? Leest u hierna verder.

wie valt onder welke regeling?

De WIA is opgebouwd uit twee uitkeringen: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

De IVA is er alleen voor mensen waarvan vast staat dat zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Dat wil zeggen dat zij vanwege hun beperking de komende vijf jaar niet meer aan het werk kunnen.

De WGA is er voor hen waarbij de vraag niet is óf men weer zal gaan werken, maar wanneer.

minder dan 35% arbeidsongeschikt

Wie redelijkerwijs nog 65% (is 35% arbeidsongeschikt) van zijn oude inkomen kan verdienen, valt niet onder de wettelijke regeling. En krijgt daarom geen uitkering van de overheid.

Werkgever en werknemer kijken samen wat de werknemer nog kan doen en welk salaris daar bij past.

Natuurlijk kunnen ze samen proberen door aanpassingen of (om)scholing het gat van 35% te dichten.

Ook kan de werkgever hiervoor een collectieve verzekering afsluiten. Een z.g. WIA-Bodemverzekering.

35% tot 80%-100% arbeidsongeschikt

De werknemer die 35% tot 80%-100% arbeidsongeschikt is en deels nog kan werken, of van wie verwacht wordt dat men binnen vijf jaar weer aan de slag zal kunnen, komt in de WGA.

De werknemer heeft eerst recht op een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Als de werknemer na de WGA-loongerelateerde periode niet kan werken voor tenminste 50% van de restverdiencapaciteit (oftwel: voor de helft van wat de werknemer nog kan verdienen), krijgt men - een zeer lage - WGA-vervolguitkering.

Werkt men wel en benut daarmee tenminste 50% van de verdiencapaciteit, dan valt de uitkering een stuk hoger uit. De WGA-loonaanvullingsuitkering.

Zie hiervoor ook het rekenvoorbeeld - Zó werkt het in de praktijk.

meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVa

De werknemer van wie het er naar uit ziet dat men nooit meer dan maximaal 20% van zijn vroegere inkomen kan verdienen, valt onder de IVA.

De werknemer krijgt van het UWV tot aan de AOW-datum een uitkering van 75% van zijn oude loon, gemaximeerd tot het maximum dagloon (2018: € 54.617,-).

Eventueel kan een verzekering worden afgesloten die de uitkering aanvult tot 80% van het laatstverdiende loon.

uitkering en maximum dagloon?

Uitkeringen (WW en WIA) zijn gemaximeerd tot het maximum dagloon.

Al verdient iemand voor ziekte/arbeidsongeschiktheid € 80.000 per jaar, men krijgt een uitkering gebaseerd op 70% (of minder bij de WGA-vervolguitkering) of 75% (IVA) het huidige maximumloon van € 54.617,- (2018).

Dit leidt tot inkomensachteruitgang.

Met een zogeheten ‘excedentverzekering’ (boven maximum dagloon) kunt u dit verschil deels opvangen. 

wia stimuleert re-integratie

Werkgever en werknemers hebben er belang bij om de mate van arbeidsgeschiktheid zo volledig mogelijk te benutten.

De WIA biedt verschillende integratievoorzieningen en kent ook een financiële prikkel.

Wie méér werkt, ziet dat altijd terug in het inkomen. Wie niet voldoende werkt, ziet het inkomen sterk dalen. Dat kan tot wel enkele tienduizenden euro’s schelen!

Uit onderstaand rekenvoorbeeld blijkt hoe dit in de praktijk werkt. 

zo werkt het in de praktijk

Stel, een van uw medewerksters wordt ernstig ziek. Het salaris vóór ziekte bedroeg € 30.000,-. De eerste twee jaar moet u het loon doorbetalen (Zie ook uw CAO-verplichtingen).

Na de loondoorbetalingsperiode volgt de nog steeds geldende Poortwachtertoets en een entreekeuring. De werkneemster blijkt een verdiencapaciteit van 40% te hebben. We gaan er vanuit dat werknemer zeer gemotiveerd is en u als werkgever ook passend werk heeft. Daardoor kan deze werknemer de (rest)verdiencapaciteit volledig benutten.

De werknemer verdient dus:
- 40% van € 30.000,- = € 12.000,-

Gedurende een periode afhankelijk van het arbeidsverleden ontvangt de werknemer de zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering. Deze bedraagt 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon:
- Aanvulling 70% van (€ 30.000,- -/- € 12.000,- = € 18.000,-) ofwel € 12.600,-.

Het totale inkomen is daarmee € 12.000,- +/+ € 12.600,- is totaal € 24.600,-.

Mét benutten van verdiencapaciteit?

Als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut, blijft de uitkering gelijk, ook als de WGA-loongerelateerde uitkering omgezet wordt in de WGA loonaanvulling. Het inkomen blijft dus € 24.600,-.

En zonder benutten van verdiencapaciteit?

Stel dat de werknemer er niet in slaagt (tenminste 50%) de verdiencapaciteit te benutten? Er wordt niet gewerkt en geen loon ontvangen. Terwijl de werknemer in dit voorbeeld ten minste € 6.000,- (dit is 50% van haar restcapaciteit van € 12.000,-) zou moeten verdienen om in aanmerking te komen voor de loonaanvulling. De werknemer valt dan terug op de WGA vervolguitkering.

De WGA-vervolguitkering is - evenredig aan het arbeidsongeschiktheidspercentage - maximaal 70% van het minimumloon (2018: € 20.451,-). En in dit voorbeeld 60% van 70%, want werknemer zij zou theoretisch 40% zelf kunnen verdienen. Dit komt neer op:
70% x € 20.451,- x 60% = € 8.589,- bruto per jaar.

Een enorm verschil met haar oude inkomen van € 30.000,- (29%).

Vergelijking inkomen: Wel en niet-benutten restverdienscapaciteit

Het verschil tussen niets verdienen en € 6.000,- (tenminste 50% restverdiencapaciteit) verdienen levert dus ruim € 16.001,- op (WGA-loonaanvullingsuitkering € 24.600,- -/- WGA-vervolguitkering € 8.589,-)!

Op deze wijze stimuleert de WIA de blijvende deelname aan het arbeidsproces.

welke WIA verzekeringen zijn er?

Nu duidelijk is welke inkomensrisico’s ontstaan zijn er in hoofdzaak de volgende verzekerbare oplossingen

 • WGA-hiaatverzekering
  Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering noemen we het WGA-hiaat. De WGA-hiaatverzekering keert uit een aanvulling uit tot 70% van het laatstverdiende loon (al dan niet vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage) indien het de werknemer niet lukt om de restverdiencapaciteit te benutten.

 • WIA-Excedentverzekering
  Omdat een uitkering gebaseerd is op het loon tot de grens van het maximum dagloon (2018: 54.617,-) ontvangt men niet meer dan maximmal 70% of 75% van het maximum loon. Iedereen die meer verdiende kan daardoor met een groter inkomensverlies geconfronteerd worden. De excedentverzekering vult het inkomen van uw werknemer aan tot 70 of 80% van het totale loon van voor de arbeidsongeschiktheid.

 • WIA-Bodemverzekering
  Inkomensaanvulling voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Deze verzekering ondersteunt u bij het maximaal benutten van het restpotentieel van uw werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Bovendien ontvangt u een jaar lang een uitkering van een bepaald percentage van het loon, zodat u de tijd en deels de middelen hebt samen een oplossing te vinden.

 • (Collectieve) Ongevallenverzekering
  Volledigheidshalve (staat los van de WIA) is er ook een collectieve ongevallenverzekering mogelijk. Een dergelijke verzekering keert eenmalig een bedrag uit als uw werknemer ten gevolge van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

wga eigen risicodrager verzekering

Als werkgever hebt u de mogelijkheid om uit de z.g. publieke UWV-verzekering te stappen (van UWV naar private verzekeraar). Daarmee neemt u de eerste 10 jaar van arbeidsongeschiktheid/-uitkeringen voor eigen rekening en risico.

Dit financiele risico dient u wel te borgen (garantieverklaring nodig). En kunt u overdragen aan een commerciele verzekeraar. En geldt alleen voor de kosten van een werknemer die onder WGA valt.

Kiest u voor een totaaloplosisng verzuim, zorg en WIA? Dan ondersteunt de verzekeraar u meestal ook actief bij preventie en verzuimbeheersing / instroom WIA.

Wilt u Eigenrisicodrager worden, dan dient u deze wens voor 1 april of 1 oktober ieder jaar aan de belastingdienst kenbaar te maken.

 

collectief inkomensadvies

Bent u geinformeerd?

 

Er is verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid.

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Ect.


Inzicht en overzicht


Met een integrale benadering profiteert uw onderneming meteen van de voordelen van verzuimregie.

Adviseur Inkomen

Een collectief inkomensadvies kan uw organisatie, uw mensen en de factor arbeid veel opleveren.

Voor advies over uw verzuimoplossingen gaat u naar een gecertificeerd adviseur Inkomen.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van uw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Werkwijze in het kort

Aansluitend op uw adviesvraag stellen wij een opdrachtbeschrijving en plan van aanpak op.

Wij maken een lijst van werkzaamheden en  verwachte tijdsbesteding met daarbij de kosten voor het project.

Zodoende hebt u vooraf inzicht in onze aanpak en de prijs van onze dienstverlening.

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina