Wet gelijke Behandeling (WGB) en collectief pensioen

De afgelopen jaren (en nog steeds) heeft de Wet Gelijke Behandeling (WGB) de nodige impact arbeidsvoorwaarden. En daarmee ook op pensioen.

Uw pensioenreglement dient wetgevingsproof te zijn. En op het terrein van de Wet Gelijke Behandeling, kunt u denken aan de volgende gelijke behandelingsvraagstukken ten aaanzien van uw pensioenregeling:

 

verbod leeftijdsdiscriminatie bij arbeid

Een werkgever mag geen onderscheid maken naar leeftijd bij arbeidsvoorwaarden, het aannemen of ontslaan van personeel.

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. En valt daarmee onder het verbod op leeftijdsdiscriminatie bij arbeid.

Er is in hoofdzaak een tweetal pensioensystemen. Een premieovereenkomst (beschikbare premie). En een uitkeringsovereenkomst (middelloon of eindloon).

In deze situatie speelt de premieovereenkomst. Ook wel beschikbare premieregeling genoemd.

Met een beschikbare premiepensioenregeling bouwt u door middel van een inleg een pensioenkapitaal op (garantie en/of beleggen). Aan de hoogte van de inleg worden regels gesteld om de pensioenregeling gelijk te laten zijn voor jongere en oudere werknemers. Hierbij is de volgende aandachtspunten:

1. Stijgende premie naar leeftijd
2. Gelijkblijvende premie ongeacht leeftijd
3. Bijdrageverdeling premiedeel werkgever - werknemer

Bij een beschikbare premieregeling is de pensioenpremie en -kosten de pensioentoezegging, oftewel het uitgangspunt bij pensioenopbouw. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft als advies/oordeel gegeven dat pensioenpremies en -kosten niet mogen verschillen vanwege een jongere of oudere leeftijd van een werknemer.

Vanaf 01-05-2004 is dit niet meer toegestaan.

verbod lange wachttijd in pensioenregelingen

Een wachttijd in een pensioenregeling is de periode waarin de werknemer nog geen pensioen opbouwt, ook wel een 'opschortende voorwaarde' genoemd.

Dit kan bestaan uit:

1. Diensttijdvoorwaarde
2. Leeftijdsvoorwaarde

Met name werknemers met een tijdelijk contract (bepaalde tijd) worden indirect benadeeld ten opzichte van werknemers met een vast contract (onbepaalde tijd) bij een onevenredig lange diensttijdvoorwaarde.

Ook zal een onredelijke hoge leeftijdsvoorwaarde niet meer toegestaan zijn volgens het oordeel van de Commissie Gelijke behandeling.

Laat uw pensioenreglement juridisch toetsen.

afgevlakte staffel bij beschikbare premieregeling

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft haar oordeel gegeven op de vraag of een 'afgevlakte' staffel nog is toegestaan. Deze uitspraak heeft gevolgen voor collectief en individueel pensioen op basis van een beschikbare premieregeling.

Wat is een afgevlakte staffel?

De fiscaal optimale beschikbare premiestaffels zijn gebaseerd op een middelloonopbouwpercentage van 1,875% per dienstjaar. Het volgen van de fiscaal optimale staffel voor de gehele duur van de pensioenopbouw - tot de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar - komt dus overeen met de pensioenopbouw volgens de middelloonsystematiek tegen een vast opbouwpercentage van 1,875%.

Vaak wordt echter gekozen voor een 'afgevlakt' staffelverloop waarbij de verhouding ten opzichte van de fiscaal maximale staffel in met name de oudere leeftijdscohorten (waar de staffel het hoogtst wordt) daalt.

Met andere woorden: Naarmate een werknemer ouder wordt, daalt het premiepercentage meer dan evenredig ten opzichte van de maximale staffel en ten opzichte van de jongere deelnemers. 

Een 'afgevlakte' staffel is alleen mogelijk, wanneer dit objectief te rechtvaardigen is. Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling (uitspraak 2004-142) oordeelt dat dit in zijn algemeenheid niet het geval is. Met andere woorden: een 'afgevlakte' staffel is niet meer toegestaan.

Toegestane staffel extra individueel pensioenbijsparen?

De Commissie Gelijke Behandeling stelt in haar oordeel op 24 december 2004, nummer 2004-174, dat een vrijwillige bijspaarregeling, om pensioenresultaten te verbeteren binnen de fiscaal maximaal gestelde grenzen, wel een leeftijdsafhankelijke bijdrage objectief gerechtvaardigd is. Dit betekent dat vrijwillig bijsparen mogelijk blijft ook al is er in dat verband wel sprake van leeftijdsafhankelijke premies.


Toegestane staffel afgevlakt op 3% goedgekeurd

De Commissie Gelijke Behandeling stelt in haar oordeel nummer 2005-7, dat een afgevlakte staffel welke ontstaat door het hanteren van een rekenrente van 3% (oorspronkelijk 4%) in latere jaren een minder stijl stijgend verloop in pensioenlasten laat zien, geen verboden onderscheid op grond van leeftijd is, dus toegestaan.

gelijke behandeling mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen dienen gelijk behandeld te worden.

Statistisch onderzoek wijst uit dat vrouwen langer leven dan mannen. Oftewel, mannen overlijden eerder dan vrouwen. Maar wat heeft dat met pensioen te maken?

Een pensioenuitvoerder berekent de 'kans' van leven of overlijden van een persoon (man of vrouw) op een bepaalde leeftijd.

Indien een pensioenuitkering langer moet worden uitgekeerd, zal de hoogte van deze uitkering bij eenzelfde pensioenkapitaal lager zijn dan wanneer met datzelfde kapitaal een kortere pensioenuitkering wordt ontvangen. Een man ontvangt dus meer (grotere kans op overlijden / minder pensioenuitkeringen), een vrouw minder (grotere kans op blijven leven / meer pensioenuitkeringen).

Dit gelijke behandelingsvraagstuk heeft in het bijzonder betrekking op: Beschikbare-premie(pensioen)regelingen welke op 01-01-2005 dienen te worden aangepast.

De regels gelden niet voor individuele levensverzekeringen, zo oordeelde de Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 4 oktober 2004.