Waardeoverdracht pensioen en bijbetalingsrisico

Werknemers hebben een wettelijk recht op waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers.

Tot 1 januari 2015 geldt een termijn van 6 maanden na aanvang deelname aan de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever. Als binnen deze termijn een verzoek voor opgave waardeoverdracht is gedaan aan de nieuwe pensioenuitvoerder, dan moeten pensioenuitvoerders meewerken aan waardeoverdracht.

Valt het verzoek buiten de termijn, dan is waardeoverdracht afhankelijk van de medewerking van u als werkgever.

De termijn van 6 maanden is echter vanaf 1 januari 2015 vervallen. En dit geldt bij baanwissel vanaf deze datum.

Bovendien ontstaat door het vervallen van de 6-maandstermijn opnieuw een wettelijk recht op waardeoverdracht voor alle opgebouwde (nog) niet overgedragen aanspraken. En niet alleen de laatste.

Waardeoverdracht is voor een werknemer echter niet altijd zinvol.

En als werkgever loopt u het risico op bijbetaling bij overdracht van de pensioenaanspraken.

Hoe zit dit precies?

bijbetalingsrisico waardeoverdracht pensioen

De bijbetalingsproblematiek doet zich voor bij pensioenregelingen op basis van gegarandeerde pensioenuitkeringen zoals bij een uitkeringsovereenkomst (eindloon- en middelloonregeling) en bij premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) waarbij de premie direct is omgezet in een aanspraak op een gegarandeerde pensioenuitkering.

Oorzaak van de bijbetalingsproblematiek is het verschil in rekenrente tussen het wettelijk voorgeschreven standaardtarief voor waardeoverdracht en de rekenrente in het verzekeringscontract.

De rekenrente voor wettelijke waardeoverdracht laat bijvoorbeeld het volgende verloop zien:

Jaar Rekenrente
2018 1,648%
2017 0,864%
2016 1,629%
2015 2,156%


Wat is waarde van de over te dragen pensioenaanspraken volgens het wettelijk waardeoverdrachttarief en de gefinancierde waarde van de pensioenaanspraken in het verzekeringscontract?

In (gegarandeerde) pensioenverzekeringsovereenkomsten is doorgaans een rekenrente van 2,5% (of lager met een opslag of in zeer oude contracten hoger) van toepassing.

Hoe lager de rekenrente wettelijke waardeoverdracht is, des te hoger de overdrachtwaarde. En is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Of omgekeerd: Zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van zijn recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Om deze bijbetalingsproblematiek te voorkomen, is in artikel 19b (lid 5) Besluit uitvoering Pensioenwet vastgelegd dat de onbepaalde aanvraagtermijn voor het wettelijk recht op waardeoverdracht alleen toe te staan als de pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling bij de nieuwe werkgever plaatsvindt vanaf 1 januari 2015 voor alle (grote en kleine) werkgevers geldt dat ze niet hoeven mee te werken aan waardeoverdracht als de bijbetaling:

  1. Meer dan € 15.000,- én
  2. Meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedraagt.


Voor het wettelijk recht op waardeoverdracht in verband met wijzing van werkgever vóór 1 januari 2015 blijven de ‘oude’ regels van toepassing. Ook als de waardeoverdracht was opgeschort.

De ‘oude’ regels voor het wettelijk recht op waardeoverdracht van vóór 1 januari 2015 zijn voor wat betreft de aanvraagtermijn van 6 maanden vastgelegd in artikel 17e Besluit uitvoering Pensioenwet. Deze regels kunnen dus ook vanaf 1 januari 2015 nog steeds van toepassing zijn in de situaties dat het wettelijk recht op waardeoverdracht was opgeschort vanwege onvoldoende dekkingsgraad van een pensioenfonds, financieel onvermogen van de verzekeraar of de kwalificatie ‘grote’ dan wel ‘kleine’ werkgever; en nadien herleeft.

advies werkgever

Neemt u een nieuwe medewerker in dienst? Of overweegt uw medewerker het pensioen van vorige werkgever(s) over te dragen?

Het is niet altijd zinvol om pensioen over te dragen. Specifieke elementen in de oude pensioenregeling van de werknemer kunnen zeer waardevol zijn.

Dan is het wellicht raadzaam om de werknemer advies te laten inwinnen of waardeoverdracht in de eerste plaats voordeel oplevert.

En om het risico op bijbetaling in te (laten) schatten.

Bij (nieuwe) pensioenverzekeringscontracten is het tegenwoordig mogelijk het risico op bijbetaling vanwege waardeoverdracht, welke zich gedurende de contractstermijn van de pensioenuitvoeringsovereenkomst voordoen, te verzekeren.

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina