Privacy en cookie verklaring

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Desgewenst kunt u onze privacy verklaring en cookie verklaring ook hier downloaden

Pensioen Adviesbureau Gerritsen (hierna “PABG”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG””).

PABG respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Adviseren over pensioen, inkomen en vermogen in de breedste zin van het woord
- Adviseren en bemiddelen van financiële producten voor pensioen, inkomen en vermogen ect.
- Het communiceren met en informeren van onze relaties
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen/identiteitsfraude)
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het vragen om een klantbeoordeling over de dienstverlening van PABG

 

2. Het gebruik van de website www.pabg.nl

PABG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens PABG van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

3. Contactformulier, e-mail en nieuwsbrief

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en vermogen etc. Wanneer u klant bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

4. Verstrekking aan derden

Het kan nodig zijn dat wij uw gegevens delen met derde partijen.

Uw gegevens worden slechts dan aan derden, zoals bijvoorbeeld pensioenuitvoerders, verzekeraars, bancaire instellingen ect., verstrekt wanneer dit relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst inzake advies en/of een overeenkomst inzake advies en bemiddeling van een financieel product ect., en het voldoen aan een wettelijke verplichting. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beoogde overeenkomst en/of wettelijke verplichting.

Wanneer u bijvoorbeeld een schade/uitkering wilt claimen op een afgesloten financieel product (bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid of uw nabestaanden bij uw overlijden ect.). Ook bestaat dan de mogelijkheid dat een schade-expert bij u langs komt of dat een pensioenuitvoerder, verzekeraar, arbodienst ect. wordt gevraagd om contact met u op te nemen ect.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. En voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt namens PABG, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met die derde.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps-, gedragsregels of ons gerechtvaardigd belang, dan houden wij die termijnen aan.

7. Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a) Overzicht van uw persoongegevens
U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

b) Correctie van uw persoonsgegevens
Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

c) Verwijderen van uw persoonsgegevens
Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele wettelijke termijnen en/of gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

d) Beperken gebruik persoonsgegevens
Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij voldoen, mits wettelijke kaders, wettelijke termijnen en/of ons gerechtvaardigde belangen zich daartegen verzetten. Daarover zullen wij u dan informeren.

e) Overdragen aan een derde
Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

f) Ontvangen van een derde
Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

8. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. En uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op.


9. Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

10. Vragen of feedback?

Hebt u vragen over deze privacy verklaring en cookie verklaring of wilt u ons feedback hierover geven?

Dan kunt u contact opnemen met Pensioen Adviesbureau Gerritsen. Bel met 0316 – 285 115, stuur een e-mail naar info@pabg.nl of een brief naar:
- Pensioen Adviesbureau Gerritsen, Afdeling Privacy, Parallelweg 36, 6922 HR Duiven

Cookie verklaring van Pensioen Adviesbureau Gerritsen

Op onze website maken wij gebruik van cookies om uw instellingen te onthouden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt deze cookies via uw browser uitzetten.

Wij gebruiken Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt echter zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegeven.

Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, u te contacteren of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Wij gebruiken op onze website geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.