Ondernemingsraad en pensioen

De rol van de ondernemingsraad is er in verschillende pensioensituaties.

Bijvoorbeeld wanneer het contract tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder eindigt, de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen, de werkgever wil fuseren of voornemens is het bedrijf te verkopen.

Dit zijn situaties die invloed kunnen hebben op het pensioen. En als lid van de ondernemingsraad speelt u een bepalende rol bij de pensioenregeling van uw bedrijf.

Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde. Waarbij er grote belangen spelen voor u en uw collega's. Daarom wilt u kunnen terugvallen op een pensioenadviseur die u en uw collega's kan ondersteunen op financieel, actuarieel, fiscaal en juridisch gebied. En de ontwikkelingen van de pensioenmarkt nauwgezet volgt.

Pensioen Adviesbureau Gerritsen kan u als werkgever, OR, PVT of PV ondersteunen op het gebied van juridische, fiscale en rekenkundige pensioenvraagstukken. En communicatie over pensioen.

invloed werknemers op pensioen

Welke medezeggenschap hebben werknemers op het pensioen?

Hiervoor dient eerst te worden nagegaan welke werknemersvertegenwoordig van toepassing is.

Bedrijven en organisaties met 50 of meer medewerkers hebben de plicht om een Ondernemingsraad in te stellen (OR) op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), artikel 2, lid 1.

Bedrijven en instellingen met minder dan 50 medewerkers hebben deze plicht niet. Zij moeten een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben of Personeelsvergaderingen (PV) organiseren.

50 werknemers of meer?

Voor bedrijven met 50 of meer medewerkers is een OR verplicht. Heeft een werkgever meer ondernemingen, dan moet elk bedrijf met meer dan 50 medewerkers een OR hebben. Heeft de werkgever meer bedrijven met elk minder dan 50 medewerkers, dan mag dit 1 gezamenlijke OR zijn.

Zijn er afspraken gemaakt in een CAO over pensioenen of geldt een verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Dan heeft de OR geen - vereist - instemmingsrecht met betrekking tot pensioen. Dus wel bij een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar, Ondernemingspensioenfonds (OPF), Algemeen Pensioenfonds (APF) of Premie Pensioen Instelling (PPI).

De OR heeft instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van - in deze - een pensioenregeling. Dit geldt echter niet ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, mits het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft.

De rechten zijn vastgelegd in Artikel 27, lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Zowel de werkgever/ondernemer als de OR kan binnen de instemmingsprocedure een deskundige inroepen.

1 tot 50 werknemers? OR of PVT of PV

Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een OR niet verplicht. Maar het mag wel.

Is er geen - vrijwillig - OR? Dan is een PVT verplicht (artikel 35c WOR) als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Of als dit op grond van CAO verplicht wordt gesteld.

Heeft een bedrijf geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig, tenminste 2 maal per jaar,  inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV), artikel 35b WOR.

Een PVT en PV heeft een informatie- (ook enkel mondeling) en adviesrecht (geen instemmingsrecht) ten aanzien van besluiten rondom - in deze - pensioen. Een PVT kan met toestemming van werkgever een deskundige inschakelen.

reikwijdte medezeggenschapsrechten

In onderstaande tabel leest u een samenvatting van de medezeggenschapsrechten van een OR, PVT en PV:

Medezeggenschapsrechten OR    PVT    PV   
Instemmingsrecht pensioenovereenkomst ja nee nee
Instemmingsrecht uitvoeringsovereenkomst ja nee nee
Adviesrecht pensioenovereenkomst nee ja ja
Adviesrecht uitvoeringsovereenkomst nee nee nee
Informatieplicht uitvoeringsovereenkomst ja nee nee
Informatierecht algemeen ja ja ja
Beroepsrecht (Ondernemingskamer) ja nee nee
Vordering naleving WOR bij kantonrechter ja ja ja
Recht op aanstellen deskundige ja ja* nee

 *Alleen met toestemming werkgever

ontwikkelingen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 15 september 2016 een adviesaanvraag ontvangen van de Staatssecretaris (Klijnsma) over het versterken van medezeggenschap ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen bij collectieve pensioenregelingen in kleine ondernemingen met 10 tot 50 werknemers welke niet verplicht zijn een OR in te stellen.

De SER komt heeft op 26-01-2017 een ontwerpadvies geformuleerd en komt tot het volgende oordeel:

Het bevorderen bekendheid bevoegdheden en mogelijkheden PVT/PV binnen en buiten de WOR en naleven daarvan (adviesrecht).

Versterken bevoegdheden PVT/PV recht op schriftelijke informatie, het agenderen van het onderwerp pensioen en informatieplicht werkgever bij vaststelling, wijziging of intrekking pensioenregeling.

Bevorderen onafhankelijke en betaalbare informatie over pensioen.

Allesomvattend houdt het oordeel van de SER niet in het toekennen van een instemmingsrecht voor de PVT en PV. Wel een betere informatievoorziening.

Hoe dat ingevuld dient te worden, is aan betrokkenen zelf.

contact

Wilt u meer informatie, hebt u een vraag of wilt u advies?

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina