Oudedagsverplichting DGA (ODV)

Pensioen in eigen beheer omgezet naar Oudedagsverplichting (ODV)?

Tot 1 januari 2020 had u als DGA de tijd om een keuze maken over uw pensioen in eigen beheer. Namelijk:

 • DGA Pensioen in eigen beheer laten staan
 • DGA Pensioen in eigen beheer omzetten naar Oudedagsverplichting
 • DGA Pensioen in eigen beheer afkopen

Onafhankelijk advies over pensioen, inkomen en vermogen


U zoekt onafhankelijk advies over pensioen?

Wij bieden een efficiënte oplossing voor uw pensioenvraagstukken. En beantwoorden uw onderzoeksvragen helder en grondig.

Wilt u meer weten over de financiele planning van uw oudedagsverplichtingen en uw DGA Pensioen? Neem dan contact met ons op.

wat is een oudedagsverplichting (ODV)?

Fiscale waarde pensioenverplichting wordt hoogte oudedagsverplichting


De fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer wordt de (hoogte) van de oudedagsverplichting. De ODV neemt dan alleen nog toe door periodieke oprenting op basis van het U-rendement of neemt af als dit rendement negatief is.

Wat is het U-rendement?
Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek berekent en publiceert elke maand de U-rendementen. Deze rendementsmaatstaven worden afgeleid van het gemiddelde effectieve rendement dat wordt behaald op alle, in de Officiële Prijscourant doorlopend genoteerde, guldens- en euro-obligatieleningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden. De gemiddelde resterende looptijd voor het U-rendement is tussen de twee en tien jaar.

wie keert de ODV uit?


Eigen beheer of lijfrente-aanbieder

De ODV kan in eigen beheer worden gehouden of extern worden afgestort naar een lijfrenteproduct. Het overdragen van de ODV naar een lijfrente kan:

 • Tussentijds
 • Op ieder moment
 • Geheel of gedeeltelijk
 • Uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-datum 
 • Bij ingang van de ODV is eenmalig de keuze:
     - ODV in eigen beheer uitkeren (mits de ODV nog in eigen beheer staat)
     - ODV afstorten naar een direct ingaand lijfrenteproduct


Een eenmaal in eigen beheer ingegane ODV-uitkering kan niet meer naar een lijfrentecontract worden overgedragen.

Uitkeringsduren ODV

Uitkeringsduur ODV in eigen beheer: 20 jaar of meer

Uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd dient de ODV in eigen beheer gedurende 20 jaren gelijkmatig uit te keren.

Voor ieder jaar dat de ODV eerder ingaat - maar maximaal 5 jaar vóór de AOW-datum - wordt de periode van 20 jaar verlengd.


Uitkeringsduur ODV in lijfente: 5 jaar of meer

Is de ODV overgebracht naar een lijfrenteconract? Dan kan de uitkeringsduur korter zijn dan 20 jaar. Vanaf uw AOW-datum is de minimale uitkeringsduur van een ODV lijfrente tenmnste 5 jaar.

Uiterlijk binnen 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-datum bereikt, moeten de ODV lijfrente-uitkeringen in gaan. Dus is uw AOW-datum 67 jaar, dan ddient de ODV-Lijfrente uiterlijk in te gaan in het jaar waarin u uw 72-jasrige leeftijd bereikt.

Omzetten ingegaan pensioen 20 jaar of minder

Als het pensioen in eigen beheer al is ingegaan dan was omzetting naar een ODV ook mogelijk, mits dit voor 01-01-2020 is (verwoord in het besluit van 24 november 2017) gebeurt. De uitkeringsduur van de ODV is dan: Uw AOW-leeftijd vermeerderd met 20 jaar. Met andere woorden: Een DGA van 70 jaar met een AOW-leeftijd van 65 jaar heeft een resterende ODV-duur van 15 jaar.

ODV bij overlijden DGA 20 jaar of korter

Bij uw overlijden gaat de waarde / de uitkeringen van de ODV over op de wettelijk erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht, testament of legaat. 

Zijn de uitkeringen nog niet ingegaan (er is 1 uitzondering), dan hebben de erfgenamen 12 maanden de tijd te beslissen of de uitkeringen door de B.V. in eigen beheer of extern via een verzekerde of bancaire lijfrente worden uitgekeerd.

 • De uitkeringsduur is minimaal:
  a. 20 jaar bij een ODV uitkeren in eigen beheer
  b. 5 jaar bij een bancaire ODV lijfrentecontract (partner / echtgeno(o)t(e) / kind tot 30 jaar)
  c. 20 jaar bij bancire ODV indien kind ouder dan 30 jaar
  d. gedurende tenminste 1% sterftekans tijdens uitkeringsduur ODV levensverzekeringsproduct


De Belastingdienst heeft hierover een "Handreiking overlijden en ODV" uitgebracht. Klik hier...

oudedagsverplichting afstempelen?

Onderdekking bij de B.V. ook afstempelen voor ODV


Verkeert de B.V. in een slechte financiële positie? Dan kan er sprake zijn van onderdekking. Dat wil zeggen dat er minder activa (liquide middelen) is dan de hoogte van de verplichting. Oftewel: Een dekkingsgraadtekort.

Wanneer deze onderdekking is veroorzaakt door reële ondernemings- of beleggingsverliezen dan kan de ODV lager worden gesteld. Echter de voorwaarde is dat alle aanwezige bezittingen dienen te worden aangewend voor de restant ODV en de B.V. wordt opgeheven. Een verschil met pensioen in eigen beheer (B.V. mag in stand blijven).

Het is een aanbeveling dergelijke maatregelen alleen in overleg met en onder goedkeuring van de competente belastingsinspectie te treffen. Wij kunnen u met een analyse en verzoekschrift waarin een financiele motivatie van dienst zijn.

oprenten van de oudedagsverplichting (ODV)

Oprenten tijdens de uitstelfase

Er is volgens het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst twee methoden om de ODV in de uitstelfase te waarderen. Oprenten genoemd.

 1. Oprenting per omzettingsjaar
 2. Oprenting per balansdatum einde jaar


Oprenten tijdens de uitkeringsfase


Gaat de ODV-uitkering in, dan moet eerst het saldo worden opgerent tot ingangsdatum en daarna de evenredige uitkeringshoogte worden bepaald. En vervolgens ieder jaar met aftrek van de jaaruitkering.

Voor de fiscale winstbepaling geldt dat alleen de rente die drukt op het desbetreffende jaar in aanmerking mag worden genomen. 

formaliteiten

Notuleer elk besluit in de aandeelhoudersvergadering
 

Alle besluiten dienen te worden genomen in de aandeelhoudersvergadering. En vastgelegd te worden. Bij de afkoop- en omzettingsvariant dient ook de Belastingdienst geinformeerd te worden.


Denk ook aan het nabestaandenpensioen!

Bij omzetting is het oorspronkelijke nabestaandenpensioen - voor zover dat is toegezegd - in hoogte afgenomen. Belangrijker is de vraag: Welk nabestaandenpensioen heeft uw partner nodig om het leven te leiden dat uw partner wenst, als u komt te overlijden?

Een financieel plan is maken is daarvoor een handig hulpmiddel.

Jaarrekeninganalyse en een nieuw Financieel plan

Financieel risiomanagement en integrale financiele planning!


Met scenarioplanning en impactanalyses brengen wij helder voor u in kaart welke keuze en gebeurtenissen welke financiele gevolgen hebben. En wat in uw situatie goed aansluit. Een oordeel over:

 • Financiele positie B.V.
 • Betaalcapaciteit van de pensioenverplichting
 • Financiele risico's bij oudedag en overlijden


En een advies welke goed aansluit op uw situatie.  En wat er verder nodig is om tot de voor gewenste inrichting te komen.

Nieuw plan maken?


U krijgt een integraal overzicht van uw inkomen, uitgaven, vermogen schulden in prive en de B.V. Zo kunt u gemakkelijk besluiten waar u behoefte aan hebt om ervoor te zorgen dat de financiele situatie is zoals u dat voor ogen hebt, bij:

 • Ouderdom
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheidu wilt advies over uw dga pensioen?

Hebt u een vraag of wilt u advies over uw DGA pensioen?

Neemt u dan contact met ons op.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het onderstaande contactformulier invullen.

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/


Deel deze pagina