Sociaal, financieel en economische maatregelen Kabinet COVID-19-virus

Het Kabinet heeft als gevolg van het COVID-19-virus, coronavirus, in Nederland maatregelen aangekondigd om de economie en werkgelegenheid te ondersteunen


Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken hebben, zo lang als nodig is, een pakket steunmaatregelen waarmee de liquiditeit van bedrijven zoveel mogelijk op peil kan worden gehouden en kan worden voorkomen dat massaal werknemers ontslagen moeten worden.

Dit pakket bestaat uit 8 maatregelen. In dit nieuwsbericht vatten wij deze regelingen voor uw samen.

Aan het eind van dit nieuwsbericht treft u een lijst met verwijzingen naar verschillende instanties die op onderdelen nog meer informatie geven over de maatregelen en veel gestelde vragen en antwoorden.

1. tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)


Verwacht u als ondernemer een omzetterugval van minimaal 20% vanaf 1 maart 2020?

Dan kunt u bij het UWV voor een periode van 3 maanden een maximum tegemoetkoming van 90% van de loonsom (afhankelijk van omzetverlies) én het werkgeversdeel van de pensioenpremie aanvragen. Hierdoor kunt u uw personeel blijven betalen.

Dit geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Tevens geldt deze regeling voor uitzendbureaus.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

De NOW komt tijdelijk in de plaats van de huidige regeling werktijdverkorting. Alle daarvoor ingediende aanvragen worden behandeld binnen de nieuwe deze regeling (NOW).

De werkgever verplicht zich bij gebruik maken van deze regeling geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Dat geldt voor de periode dat de tegemoetkoming wordt ontvangen.

Rekenhulp en indienen aanvraag NOW-regeling

Rekenhulp omzetverlies

Er is een rekenhulp Omzetverlies opgesteld door het UWV en Ministerie van Sociale Zaken. Klik hier (opent in een nieuw venster).

Aanvraag NOW-regeling

Vanaf 6 april 2020 kunt u een aanvraag indienen. Op de website van het UWV leest u de details over de aanvraag (opent in een nieuw venster).

Nog eens de voorwaarden op een rijtje: NOW-regeling

 1. Geen ontslag van werknemer op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming wordt gevraagd

 2. Minstens 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020

 3. Er geldt 3 maanden tegemoetkoming. Eventueel verlengd met nog eens 3 maanden onder nader te stellen voorwaarden

 4. Hoogte tegemoetkoming afhankelijk van omzetverlies

 5. Voorbeeld 1: 100% omzetverlies? Tegemoetkoming 90% loonsom en werkgeversdeel pensioenpremie

 6. Voorbeeld 2: 50% omzetverlies? Tegemoetkoming 45% loonsom en werkgeversdeel pensioenpremie

 7. Voorbeeld 3: 25% omzetverlies? Tegemoetkoming 22,50% loonsom en werkgeversdeel pensioenpremie

 8. Voorschot bedraagt 80%. Achteraf wordt vastgesteld wat het werkelijke omzetverlies is geweest.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Hulp voor zelfstandige ondernemers


Voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook ZZP-ers, stelt het Kabinet een tijdelijke en versoepelde regeling voor waarbij zelfstandigen worden ondersteund bij het voorzetten van hun bedrijf.

Het inkomen van zelfstandigen wordt gedurende 3 maanden aangevuld tot aan het sociaal minimum. En hoeft niet te worden terugbetaald.

Er geldt geen vermogenstoetsing bij de ondernemer of diens partner.

En heeft de ondenemer geen behoefte aan aanvullend inkomen, dan kan deze ondenemer gebruik maken van de tijdelijke regeling in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

Versoepeling BBZ

Deze tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die zijn getroffen in de fiscale sfeer en de borgstellingssfeer. En betreffen een versoepeling van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ).

In tegenstelling op de BBZ kent de tijdelijke regeling versoepelde voorwaarden, namelijk:

 • BBZ kent toets op levensvatbaarheid. Die geldt nu tijdelijk niet

 • Huidig aanvraagproces kan 13 weken duren. Nu kan binnen 4 weken tot 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden aangevraagd en toegekend

 • Hoogte is maximaal € 1.500,- netto per maand. En is afhankelijk van het inkomen en samenstelling gezin/huishouding

 • De lening (in plaats van inkomen) kan maximaal € 10.157,- bedragen. Met de mogelijkheid voor uitstel van aflossing. En er geldt een lager rentetarief.

 • Inkomensondersteuning voor levensonderhoud kent geen vermogenstoets en geen partnertoets. En inkomensondersteuning hoeft  terugbetaald te worden.


Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt en zal op korte termijn worden uitgevoerd. De uitvoering ligt bij de Gemeenten. 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Versoepeling door de fiscus


Dit betreft de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonbelasting
 • BTW


En is van toepassing op ondernemers die door het huidige COVID-19-virus (coronavirus) in liquiditeitsproblemen komen of al zijn gekomen. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudig uitstel aanvragen. Na ontvangst van het verzoek wordt direct uitstel van betaling verleend.

Individuele beoordeling van het verzoek wordt later uitgevoerd, zoals met een verklaring van een derde deskundige. Hier krijgt de ondernemer dus langer de tijd voor.

Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen, hoeven niet te worden betaald. En invorderingsrente (die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn) wordt tijdelijk verlaagd van 5% naar 0%.

Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Garantieplafond verhoogd


Sinds 2009 helpt het Garantiefonds Ondernemingen (GO) ondernemers die problemen ervaren bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. 

De overheid helpt met GO zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. En in het pakket tijdelijke maatregelen wordt voorgesteld dit fors te verhogen van € 400 mln. naar € 1,5 miljard.

Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 mln. 

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten en Qredits

Korting bij Qredits

Qredits is een microkredietverstrekker. En is betrokken bij de coaching en financiering van veel kleine en startende ondernemers (bijvoorbeeld horeca, persoonlijke verzorging, bouw en detailhandel) die bij een bank vaak moeilijk aan een financiering kunnen komen.

Het Kabinet ondersteunt financieel een tijdelijke maatregel van Qredits.

Voor kleine ondernemers met een krediet bij Qredits en die door het COVID-19-virus (coronavirus) in de problemen komen wordt voor de duur van 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. En wordt tevens de rente gedurende deze periode naar 2% verlaagd.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Tegemoetkoming in de agrarische sector


Zowel nationaal als internationaal wordt de land- en tuinbouwsector geconfronteerd met een dalende vraag naar hun producten. En kunnen prijzen onder druk komen te staan.

Met de regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarische ondernemers. In het steunpakket is een tijdelijk verruimde borgstelling opgenomen om liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven te verlichten zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven.

7. Overleg over toeristenbelasting en cultuursector

Zoeken naar mogelijkheden in de cultuur


Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kijkt de overheid naar de mogelijkheid om lokale aanslagen van toeristenbelasting aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan ondernemers in te trekken.

Ook is de overheid in gesprek met de cultuursector over hoe zij aan kunnen sluiten op alle maatregelen en of er eventuele bijzondere, aanvullende, regelingen nodig zijn.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Economie ondersteunen


De gevolgen van de maatregelen die het Kabinet heeft getroffen raakt de inkomsten van een aantal sectoren volledig. Bijvoorbeeld de reisbranche en de horeca die massaal moesten sluiten.

Er word een compensatieregel met passende maatregelen voor bedrijven in deze sectoren getroffen. Bijvoorbeeld een eenmalige compensatie van € 4.000,- voor een ondernemer die verplicht zijn bedrijf moet sluiten.

De maatregelen worden nu verder uitgewerkt en voorgelegd aan de Europese Commissie voor beoordeling op ongeoorloofde staatssteun.

updaten en uitbreiden

Meer nieuws en weetjes


Zodra wij meer en nieuwe nuttige informatie tot onze beschikking hebben waarmee wij u kunnen ondersteunen zullen wij dat in dit nieuwsitem updaten en met u delen.

Wij wensen een ieder een goede gezondheid. Zorg goed voor u zelf en let op elkaar!

verwijzingen naar instanties en meer informatie

Een selectie op basis van onze verzamelde informatie


De - tot nu te - belangrijkste vindplaatsen hebben wij hieronder overzichtelijk gebundeld.

 Instantie  Vindplaats
 Belastingdienst  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus
 Overheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
 Kamer van  Koophandel  https://www.kvk.nl/corona/
 Verbond van  Verzekeraars  https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus
 UWV  https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx?friendlyurl=/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx
 Rijksdienst  Voor  Ondernemend  Nederland (RVO)  https://www.rvo.nl/coronavirus

 Let ook op de subsidie- en financieringswijzer:
 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer
 MKB Nederland  https://www.mkb.nl/content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer
 Qredits  https://qredits.nl/

 Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina