Betalingsonmacht pensioenpremie voor werkgevers

Betalingsvoorbehoud voor de premie van uw pensioenregeling?


Nu ondernemingen financieel geraakt worden in hun omzet met de gevolgen van het COVID-19-virus (coronavirus) kan daarmee ook de betaalcapaciteit van de pensioenpremie onder druk komen te staan.

Wat kun je en wat moet je doen als je als werkgever de pensioenpremie tijdelijk niet meer kan betalen?

Dit verschilt per uitvoerder en situatie.

Pensioenpremie valt nu ook onder de NOW-regeling!

Het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt nu ook onder de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud).

Pensioenuitvoerders hebben dit met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en De Nederlandse Bank besproken. En er is een regeling voor gekomen sinds 31 maart 2020.

Dit betekent dat u een voorschot kunt vragen voor de loonkosten én het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers loon doorbetalen. En blijven werknemers pensioen opbouwen.

Dit geldt in ieder geval voor 3 maanden (sinds 1 maart 2020) met mogelijk een verlenging van nog eens 3 maanden.

U kunt vanaf 6 april 2020 een aanvraag bij het UWV hiervoor indienen. Lees meer op onze nieuwspagina waar u dat kunt doen. En over de voorwaarden. 

Tot 31 maart 2020 gold (en geldt) onderstaande regeling.

pensioenuitvoerders treffen individuele regeling en komen ondernemers tegemoet

Ondernemers die door de coronacrisis in actuele problemen komen of zijn gekomen en problemen ervaren bij het betalen van pensioenpremies, kunnen tegemoet worden gekomen door hun pensioenuitvoerder.


Voor werkgevers is de pensioenpremie een groot deel van de loonkosten, doorgaans circa 20% tot 25% van wat een werknemer verdient boven de circa € 14.000,- (vanwege de franchise, bij full-time).

Eerder kwamen de Belastingdienst, gemeenten en banken al met betalingsregelingen voor bedrijven nu grote delen van de economie stilliggen. Ook verzekeraars horen in dit rijtje thuis.

Vooralsnog gaat het alleen om uitstel van premiebetaling voor bedrijven waar de nood hoog is.

De regelingen kunnen verschillen per type uitvoerder, zoals een Bedrijfspensioenfonds (BPF), Pensioenverzekeraar, Premie Pensioen Instelling (PPI) of Algemeen Pensioen Fonds (APF).

Bron: Financieel Dagblad 23-3-2020, door Martine Wolzak

Betalingsregeling Pensioenfonds Horeca&Catering, Detailhandel en Reisbranche
Bijvoorbeeld de pensioenfondsen die gelden voor de zwaarst getroffen bedrijfstakken innen deze maand geen premie bij werkgevers.

De automatische incasso voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april, aldus het FD in hun artikel vanochtend.

Status voortgang
De Pensioenfederatie is in overleg met overheid, toezichthouders, sociale partners en andere koepels voor oplossingen.

Er moet ook toestemming voor gegeven worden (De Nederlandse Bank).

Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraar en Stichting van de Arbeid
Samen met het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid (STAR) is in een persbericht aangeven hoe pensioenuitvoerders werkgevers kunnen bijstaan door coulant om te gaan bij een betalingsregeling voor bedrijven met acute liquiditeitsproblemen.

Binnen de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) die de regeling Werktijdverkorting vervangt en een tegemoetkoming biedt voor loonkosten, vroeg de Pensioenfederatie samen met de Stichting van de Arbeid een compensatie te bieden voor het werkgeversdeel en werknemersdeel van de pensioenpremie.

En dit is sinds 31-3-2020 dus mogelijk geworden. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt onder de NOW-regeling. En kan dus gecompenseerd worden bovenop de loonkosten.

Zonder deze maatregelen geldt de onderstaande procedure (officieel).

betalingsvoorbehoud

Artikel 12 Pensioenwet (PW)


Bij het sluiten of bij een wijziging van de pensioenovereenkomst kan de werkgever zich het recht voorbehouden de premiebetaling, voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever (en dus niet de werknemer), te verminderen of beëindigen ingeval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden.

Dit dient dus wel in de overeenkomst met de pensioenuitvoerder te staan wil er een beroep op kunnen worden gedaan.

De ingrijpende wijziging lijkt in de praktijk lastig aan te voldoen. Het moet in ieder geval gaan om overmacht. Bijvoorbeeld financieel onvermogen.

Ook moet het gaan om een omstandigheid die nog niet kenbaar was bij het sluiten van de pensioenovereenkomst. Mede daarom is het van belang bij de start van de pensioenregeling de financiele positie van de onderneming te laten toetsen op betaalcapaciteit. 

Echter de omstandigheid hoeft niet onvoorzien te zijn.

Slaagt een beroep op betalingsonmacht dan zal de toekomstige pensioenopbouw (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd. Wees hierbij alert op risicodekkingen, zoals partner-/wezenpensioen bij overlijden of premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen. Houdt die in stand!

Is geen betalingsvoorbehoud in de pensioenovereenkomst overeen gekomen, of wordt niet aan de voorwaarden voldaan? Dan dient de werkgever zich in beginsel aan de premieverplichting te houden.

Betaalt de werkgever niet? Dan heeft dat de volgende consequenties.

gevolgen niet betaling pensioenpremies

Artikel 26, 28 en 29 Pensioenwet (PW)

 

Verzekeraars en PPI
Komt de werkgever de gemaakte afspraken rondom premiebetaling niet na dan zal een pensioenverzekeraar of Premie Pensioen Instelling (PPI) de pensioenopbouw - na een gedegen herinnerings- en inspanningsprocedure van enkele maanden - stopzetten en de risicodekkingen beëindigen.

Een pensioenverzekeraar of PPI informeert de medewerkers en werkgever wanneer de premie-achterstand het noodzakelijk maakt de pensioenopbouw te beëindigen. Dit kan pas na 3 maanden zich te hebben ingespannen de premies te vorderen.

Zodra de deelnemers (werknemers) geïnformeerd zijn door de pensioenuitvoerder (verzekeraar / PPI) dan kan de pensioenopbouw 3 maanden na die informatieronde met terugwerkende kracht tot 5 maanden voordat de deelnemers zijn geïnformeerd worden stopgezet.

Een uitzondering geldt voor de risicodekkingen. Die worden pas 3 maanden na de melding beeindigd. Dit om de medewerkers de gelegenheid te geven een alternatief te organiseren voor hun financiele risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Werkgever is aansprakelijk indien niet rechtsgeldig een beroep op betalingsvoorbehoud is gedaan. Het tijdig inroepen van betalingsvoorbehoud is dan ook van belang.

Nadat de pensioenregeling premievrij is gemaakt dient - met terugwerkende kracht - de eventuele werknemersbijdrage aan de pensioenregeling stopgezet te worden.

Pensioenfonds
Is het pensioen bij een pensioenfonds of Algemeen Pensioen Fonds (APF) ondergebracht dan geldt dat in de uitvoeringsovereenkomst moet zijn opgenomen wat de gevolgen zijn als de werkgever de pensioenpremie niet betaalt.

Hier kan de pensioenregeling niet premievrij gemaakt worden. Er geldt in principe geen-premie-wel-pensioen. Ieder kwartaal informeert het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan of het belanghebbendenorgaan en, bij het ontbreken daarvan, de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wanneer sprake is van een premie-achterstand ter grootte van 5% van de totale door het pensioenfonds te ontvangen jaarpremie en er sprake is van onderdekking (niet voldoen pensioenfonds aan minimum-vereist-vemogen). En informeert het pensioenfonds de Ondernemingsraad.

Een fonds kan hierdoor verder in onderdekking raken en uiteindelijk de pensioenen niet indexeren of zelfs korten.

Wanneer een onderneming betalingsonmacht niet tijdig onverwijld meldt - binnen 14 dagen nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken - is in beginsel iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de achterstallige pensioenpremies.

Om te bewijzen dat werkgever de premie niet kan voldoen, dient men informatie te verstrekken over de oorzaak van de betalingsonmacht als het pensioenfonds hierom vraagt.

samenvattend

Voorziet u (tijdelijk) betalingsonmacht voor de afdracht van de pensioenpremie neem dan tijdig contact op met de pensioenuitvoerder.


Mogelijk kan in overleg met de uitvoerder worden gekeken naar een betalingsregeling.

meer weten?

Hebt u een vraag of wilt u advies? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.Terug naar overzicht

Online contactformulier

Gegevens aanvrager:
Ik wil mij inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij het versturen van dit formulier stemt u er mee in dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden veilig en gecodeerd verstuurd via onze SSL verbinding en worden niet opgeslagen in onze database.


Online webcam afspraak maken


Wilt u een online webcam afspraak met ons inplannen? Volg onderstaande link en plan uw afspraak in!
https://pensioenadviesbureaugerritsen.24sessions.com/

Deel deze pagina